1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 กันยายน 2560

แบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (มาตรา44)

แบบฟอร์ม 4.2 การดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เอกสารชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

หนังสือนำส่ง

แบบฟอร์มการจัดทำแผนการดำเนินงานและการรายงานผล(แบบฟอร์ม 1-6)

กลับหน้าที่ผ่านมา