1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ)
30 สิงหาคม 2560

 • ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (280860)
 • นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2548 - 2564
 • คำแถลงนโยบายของ ครม. (พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 • กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0
 • แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 • good-governance-2546
 • พ.ร.บ. จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
 • ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
 • รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • (สรุป)เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17 เป้าหมาย
 • Worksheet 1 - 5 พร้อมเอกสารประกอบ

 • กลับหน้าที่ผ่านมา