1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2 มีนาคม 2559

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ของ ตร.
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล สร้างเสริมองค์ความรู้ และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภา­ครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปร­ะชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘

กลับหน้าที่ผ่านมา