1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
หน่วยงานในสังกัด
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภารกิจ
  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. ดำเนินการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  3. ประสานงาน ติดตาม ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  4. ร่วมจัดทำและนำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิวัติราชการและหรือแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
  5. จัดการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์ และการขับเคลื่อนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี บรรลุตามเป้าหมาย
  6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย