1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
หน่วยงานในสังกัด
กลุ่มงานแผนทางการบริหาร
ภารกิจ

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. ประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดและนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม
  3. ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดทำแผนแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ เพื่อบูรณาการกับกระทรวง ทวง กรมอื่นๆ และบูรณาการแผนงาน โครงการของกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  4. ประมาณการสถานการณ์ พัฒนารูปแบบ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำนโยบายและแผนในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง
  5. ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมผลการประเมินแผนงานดครงการจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ
  6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย