1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
หน่วยงานในสังกัด
กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์
ภารกิจ

  1. งานธุรการและงานสารบรรณ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดและจัดทำยุทธศาสตร์ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
  3. ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนการปฏิบัติราชการประจำปี มากำหนดจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และจัดทำเป็นคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยในสังกัดสำนักงานตรวจแห่งชาติ
  4. ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดและเจรจากับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
  5. ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดเตรียมชี้แจงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  6. ประมาณการสถานการณ์ พัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทำยุทธศาสตร์ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง
  7. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย