1 2 3 4 5 6 7 8 9
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Highlight แผนยุทธศาสตร์

Highlight ดาวน์โหลด

บทความที่น่าสนใจ
หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ภารกิจ
 1. งานธุรการและงานสารบรรณ
 2. งานบริหารงานบุคคล
 3. งานคดีและวินัย
 4. งานนโยบายและแผนและงานยุทธศาสตร์
 5. งานการเงินและงานบัญชี
 6. งานงบประมาณ
 7. งานส่งกำลังบำรุง
 8. งานสวัสดิการ
 9. งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
 10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 11. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 12. งานศึกษาอบรม
 13. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 15. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
 16. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย